Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) är en statlig myndighet med uppgift arbeta för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Ibland annat Lund och Stockholm finns skolor som SPSM driver för barn med hörselnedsättning. Barnen bor ibland så långt ifrån skolan att de inte kan åka till och från skolan över dagen. Då erbjuder SPSM internatboende med personal som tar hand om barnen dygnet runt. Några av SPSMs internatboende ägs av Tornahem. 

LSS-bostäder är gruppboende för personer som fått beslut om bostad i kommunal försorg enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I Tornahems LSS-bostäder bor man tillsammans med andra funktionsnedsatta och får hjälp av kommunens personal såväl på dagtid som på nätter för att kunna leva ett så gott som självständigt liv.